Wat doen wij?

Liemers Lijstje fungeert als een klankgroep voor kinderen en jongeren in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs. We organiseren activiteiten om de leeromgeving te verbeteren. In 2017 sprak Liemers Lijstje met bijna 2000 leerlingen. Zo kwamen er vragen aan bod als: Hoe wil je het liefst leren? En hoe moet jouw leeromgeving eruitzien? Door middel van bestaande klankgroepen zijn ook ouders meegenomen in de gesprekken.

Er worden activiteiten georganiseerd om de leeromgeving te verbeteren en afstand tussen basis en voortgezet onderwijs te verkleinen. Hoe ziet dat er uit? Kijk maar eens naar de agenda of de berichten op de homepagina.

De partners van het Liemers Lijstje werken samen en inspireren elkaar. Door samen te werken verbreden ze de leeromgeving van kinderen. Ook helpen ze elkaar om de zeven beloften die er zijn gedaan aan de kinderen in de Liemers realiteit, te laten worden.

 

 

In 2021-2022 stellen we 4 thema’s centraal.

We gaan het schooljaar van start met Worden wat je wil! Voor aankomend schooljaar ligt de nadruk in eerste instantie op groep 1/2, groep 7/8 en de onderbouw in het VO.
Het materiaal dat beschikbaar wordt gesteld zal een koppeling maken met wereldoriëntatie,
begrijpend lezen, taal, techniek en technologie. Voor de zomervakantie ontvangen jullie een overzicht van de beschikbaar lessen. Men kan zelf beslissen waar men gebruik van wil maken. Daarnaast zullen VO-docenten gastlessen komen geven en worden er diverse leskisten gevuld.

     

TALENTENWIJZER spel

Wat wil jij worden… zou eigenlijk moeten zijn ‘wie ben jij?’ Wat zijn jouw talenten? Wat past bij jouw passie?

Daarvoor wordt nu een spel ontwikkeld: TALENTENWIJZER in de Liemers.

Kletskous… nee: een echte netwerkwerker. Dromer… nee: een puzzelaar!

Een spel waarmee de kinderen inzicht krijgen in hun talenten en die van hun klasgenoten. Vervolgens maken we een koppeling naar beroepen die daarbij passen. Met als hoger doel een gemeenschappelijke taal om talenten te benoemen in KO-PO-VO.

Ontwikkelingsgericht onderwijs 0-18

In de Liemers zijn we onze krachten aan het bundelen: KO-PO-VO. Dit zie je al op zeer veel vlakken terug: escaperoute Lodewijk in de Liemers, CSI leskist en de uitvindingen leskist. De pilots met betrekking tot de inzet VO-vakleerkrachten en Artez-studenten in de kinderopvang en in het PO en natuurlijk de stuurgroep Liemers Lijstje en de projectcoördinatoren doorgaande ontwikkellijn en bijbehorende activiteiten. Om al deze activiteiten meer van betekenis te laten zijn voor alle kinderen in de Liemers stellen we in 2021-2022 4 thema’s centraal. Zo kunnen pedagogisch medewerkers, leerkrachten en vakleerkrachten nog beter met en van elkaar leren én elkaar versterken.

Inzet VO-vakleerkrachten in het PO en KO

Vakleerkracht Engels Patrick Cremers geeft wekelijks lessen Engels op IKC de Brug. Op IKC de Kameleon is vakleerkracht techniek, Marcel Top aan de slag gegaan. Door Corona heeft dit niet helemaal plaats kunnen vinden zoals het beoogd was, maar de eerste ervaringen zijn er. De afgelopen periode hebben leerkrachten en directies van IKC’s in de hele Liemers hun wensen in beeld gebracht over intensieve samenwerking voor het schooljaar 2021-2022 tussen VO- vakleerkrachten van het Candea College en leerkrachten in het PO met als doel inzicht te krijgen in elkaars leeromgevingen in gebruik te maken van elkaars expertise De wensen zijn geïnventariseerd, in kaart gebracht en op dit moment worden alle ideeën besproken met betrokkenen. Hierna worden vakleerkrachten van het Candea College aan diverse IKC’s gekoppeld waarbij het rooster op het Candea College een sleutelrol zal innemen. Zo kunnen we samen leren, werken én innovatief gedrag en collectief leren concreet vormgeven. Op dit moment zijn de roostermakers van Candea College hard aan het werk om samenwerkingen te kunnen realiseren.

Het Liemers College zal de deuren openen van hun metaal- en houtbewerkingslokalen voor de groepen 7/8 van alle scholen in De Liemers. Binnen de vier thema’s zullen leerlingen onder begeleiding van een VO-docent hier aan het werk gaan. Hoe dit concreet eruit zal komen te zien volgt nog.

Betekenisvol leren

In 2020 zijn we gestart met ‘ koken & bakken ‘  iedere maand een BSO-groep op Candea College samen met vmbo-bovenbouw-leerlingen van Candea College. Deze activiteit was vanuit beide doelgroepen zo geslaagd dat we deze activiteit in het schooljaar 2021-2022 geïntensiveerd hebben.

Daarnaast organiseren VMBO leerlingen voor peuters activiteiten rondom de thema’s o.a. Sint, carnaval en pasen. Doelstelling voor de vmbo-leerlingen is dat zij pedagogische vaardigheden niet meer uit een boek leren maar betekenisvol hun kennis opdoen in praktijksituaties. Voor kinderen uit de diverse BSO-groepen is het een van de manieren al op jonge leeftijd kennis te maken met het Candea College en te ervaren dat ‘leren inspirerend, boeiend en uitdagend is’ én dat ‘leren overal kan’.

Kansrijk VMBO

We zoeken leerkrachten die leerlingen die van groep 7/8 naar het vmbo (willen) gaan, voornamelijk BB- en KB-niveau, lessen rekenen en begrijpend lezen willen geven. De lessen geef je op het Candea College aan groepjes van ongeveer vier leerlingen groep 7/8. Naast deze lessen krijgen deze leerlingen lessen/ activiteiten aangeboden te weten: mentoruur, sport, techniek, koken en rots & watertraining.

Deze leerlingen zijn twee middagen per week op het Candea College om deze lessen te volgen. De organisatie en structuur hiervan zal te vergelijken zijn met de MIK-klas.

 

Naast het geven van deze lessen, ga je samen met collega’s Candea College aan de slag met thema’s als:

– Mini-maatwerk in de wereld tussen po en vo

– Kansrijk Praktisch Onderwijs voor leerlingen met de zwaarste kans op onderwijsachterstanden.

– Rots & Water trainingen leerlingen voor leerlingen met ASS en AD(H)D.

– Methodisch/didactische leerlijnen voor: Engels, Nederlands, wiskunde, natuur-scheikunde en techniek.

Project leeropbrengsten na Covid-19

Candea College zal in totaal zes PO-leerkrachten minimaal één schooljaar aan het project leeropbrengsten na Covid-19 verbinden. Het gaat om het aanbieden van ondersteuningslessen begrijpend lezen en rekenen om  leeropbrengsten bij leerlingen te verhogen. Hierbij gaat het om leerlingen die nu in groep 8 zitten en waarvan de opbrengsten door Covid tegen zijn gevallen. Het kunnen leerlingen zijn van alle niveaus.Leerkrachten uit basisonderwijs en Candea College begeleiden per uur zes groepen van 15 – 20 leerlingen. Deze lessen zullen plaatsvinden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmiddagen van 14:00 uur tot 15:00 uur

Peuter-/kleuterklooilab

Doorgaande lijn Peuters en kleuters ontwikkelen zich al spelenderwijs samen op het gebied van techniek en technologie. Bij deze voorbeeld pakketten om je een idee te geven aan welke materialen je binnen dit thema zou kunnen aanschaffen. De eerste Peuter-/kleuterklooilabs zijn al aan het ontstaan.

Onderzoek naar innovatief gedrag van leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs in De Liemers.

 

Achtergrond

Het onderwijs in Nederland is continu in ontwikkeling, waarbij geplande en ongeplande innovaties elkaar frequent opvolgen. Dit dynamische karakter van het onderwijs maakt dat leerkrachten eigenlijk nooit uitgeleerd zijn en continu nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkelen. Veel innovaties zijn de afgelopen jaren lineair en hiërarchisch georganiseerd geweest waarbij leerkrachten zich soms weinig betrokken voelden. In een ideale innovatieve onderwijssituatie zien leerkrachten(teams) zelf hiaten dan wel kansen in het onderwijs en zoeken zij zelf, in ‘sprongsgewijze ontwikkeltrajecten’ en ‘bottom-up’ naar oplossingen. Met andere woorden, in een ideale situatie is er sprake van (collectief) innovatief gedrag bij leerkrachten in zowel basis- als voortgezet onderwijs. Na de herfstvakantie wordt in de Liemers in het kader van Het Liemers Lijstje een onderzoek gestart om netwerken in de samenwerking tussen primair- en voortgezet onderwijs en netwerken binnen Sterk Techniek Onderwijs (STO) in beeld te brengen. Hierbij wordt ook het innovatief gedrag van leerkrachten binnen deze netwerken in kaart gebracht.

 

Het onderzoek

Om innovatief gedrag in primair (PO)- en voortgezet onderwijs (VO) zichtbaar te maken, wordt gekeken waar en op welke wijze innovatief gedrag bij leerkrachten zichtbaar is in diverse innovaties rond PO – VO en STO. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Open Universiteit (OU). Door participatie van de OU wordt een gedegen wetenschappelijke basis (betrouwbaarheid en validiteit) onder het onderzoek gelegd.

Om leerkrachten optimaal te motiveren voor het onderzoek worden gedurende drie weken filmpjes gestuurd naar alle betrokken leerkrachten en hun leidinggevenden met uitleg over innovatief gedrag in samenhang met dit onderzoek. Bij het derde filmpje ontvangt iedereen ook een link naar de vragenlijst.

onderzoek naar netwerken en innovatief gedrag in het kader van Het Liemers Lijstje (1)

Jullie hebben recent de eerste twee filmpjes over innovatief gedrag gekregen en hopelijk gezien!

In dit bericht vind je de link naar het derde en laatste filmpje, wederom gemaakt in nauwe samenwerking met de Open Universiteit te Heerlen.

 

https://youtu.be/JahgYkQ5TWE

In het filmpje krijg je de laatste informatie over innovatief gedrag van docenten en waarom innovatief gedrag van wezenlijk belang is voor de onderwijskundige ontwikkeling van scholen. We sturen deze filmpjes om je inzicht te geven in innovatief gedrag waaronder de innovatie rond de samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs (PO-VO) in De Liemers valt.

In dit bericht krijg je tevens een link naar de vragenlijst over innovatief gedrag en een vraag over het PO-VO-netwerk waarin je mogelijk participeert. Het invullen van de vragenlijst kost je een klein half uur. Door sociale netwerken en innovatief gedrag van leerkrachten op verschillende scholen en in verschillende netwerken in beeld te brengen, kan het onderwijs voor zowel leerkrachten als ook voor leerlingen nog aantrekkelijker gemaakt worden. Daarnaast wordt duidelijk welke factoren het innovatieve gedrag beïnvloeden. Heel veel plezier en succes bij het invullen van de vragenlijst!

 

Link vragenlijst

Mocht je de eerste twee filmpjes over innovatief gedrag gemist hebben, hier de links!

https://youtu.be/1VV71u4mMFc

https://youtu.be/ICzQQwMLqdw