Onze activiteiten

Inzet VO-docenten in het PO en KO

Op dit moment zijn de volgende lessen van start gegaan:

Structureel wekelijks lessen Engels op 9 IKC’s van Innerwaard en Liemers Novum. Deze lessen worden verzorgd door Melissa Meiners, Patrick Cremers en Loes van Kempen. Ook worden er wekelijks lessen wiskunde/rekenen aangeboden door Peter Bloemberg en voor hoogbegaafdheid gaat Nienke Doorn naar de verschillende IKC’s.

 

 

Betekenisvol leren

Afgelopen schooljaar heeft er in de eerste helft van het jaar, toen alles nog doorgang kon krijgen in verband met Corona, iedere maand een BSO-groep op Candea College samen met de leerlingen klas 3 Zorg en Welzijn van het Candea College de activiteit samen koken & bakken gevolgd. Deze activiteit is vanuit beide doelgroepen zo geslaagd dat er besloten is om deze activiteit in het schooljaar 2021-2022 verder te intensiveren.

Vanaf november vinden er vijf themadagen plaats (onder andere Sint, beauty, dieren, ziekenhuis), opgezet door leerlingen Zorg en Welzijn. Peuters van ieder IKC nemen hieraan deel begeleid door de docenten van Zorg en Welzijn.

Vanaf februari 2022 komen BSO-kinderen van de verschillende IKC’s wekelijks koken en bakken met leerlingen klas 3 Zorg en Welzijn.

Project leeropbrengsten na Covid-19

Maatwerk ondersteuningslessen voor begrijpend lezen en rekenen om de leeropbrengsten te verhogen. Hierbij gaat het om leerlingen die nu in eerste klas van Candea zitten en vorig schooljaar in groep acht en waarvan de leeropbrengsten door Covid tegen zijn gevallen. Het kunnen leerlingen zijn van alle niveaus. Leerkrachten uit basisonderwijs en Candea College begeleiden per uur zes groepen van 15 – 20 leerlingen. Deze lessen zullen plaatsvinden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmiddagen van 15.15 uur tot 16.15 uur. En misschien zijn er nog enthousiaste collega’s in het basisonderwijs die willen participeren.

Kansrijk onderwijs  

Vanaf november verzorgen collega’s uit het PO samen met collega’s uit het VO lessen Nederlands, rekenen, mentoruur, rots & water, sport/techniek/zorg en welzijn aan leerlingen uit groep acht die op de drempel pro/vmbo zitten. Met als doelen deze leerlingen op sociaal-emotioneel gebied meer zelfvertrouwen te geven en handvatten over hoe om te gaan in sociale situaties. Het tweede doel is om deze leerlingen alle 1F doelen op gebied van rekenen en begrijpend lezen te laten halen. Het derde doel is dat door het praktijkvak/sport ook het zelfvertrouwen van leerlingen wordt vergroot, succeservaringen worden opgedaan, grenzen verlegd worden en motivatie voor school en leren wordt vergroot. Het vierde doel is in het mentoruur om te werken aan metacognitieve dan wel executieve vaardigheden zoals leren plannen, organiseren en zelfregulerend leren.

Check hier het filmpje waarbij leerlingen vertellen over de opbrengsten van het kansrijk onderwijs aanbod schooljaar 2021-2022.


Thematisch onderwijs
De komende drie jaar zullen er in de Liemers iedere jaar 4 thema’s centraal worden gesteld waarvoor door het ontwikkelteam van Sterk Techn(olog)isch Onderwijs materiaal wordt ontwikkeld voor de gehele Liemers. Vanuit het Liemers Lijsjte zijn we in schooljaar 2021/2022 begonnen met deze vier thema’s met als doel om 12 thema’s te realiseren.

Deze regionale thema’s krijgen door middel van VO-docenten op vier IKC’s extra aandacht. Leerlingen van de IKC’s krijgen wekelijks vanaf november les van VO-docenten, het gaat hierbij om lessen science, onderzoek en ontwerpen, gamification en beeldend.

Peuter-/kleuterklooilab

Peuters en kleuters ontwikkelen zich al spelenderwijs samen op het gebied van techniek en technologie. Het is de wens om op ieder IKC een peuter/kleuter Klooilab te realiseren. Waarbij de werelden van de oudste peuters en jongste kleuters verkleind wordt. Waarbij samen gespeeld wordt en waardoor kinderen hun vriendjes blijven zien. Ondertussen leren de peuters ook al spelend de basisschool van binnen kennen.

 

 

Liemerse Talentenwijzer

Wat wil jij worden… zou eigenlijk moeten zijn ‘wie ben jij?’ Wat zijn jouw talenten? Wat past bij jouw passie? Daarvoor wordt nu een spel ontwikkeld: TALENTENWIJZER in de Liemers.

Kletskous… nee: een echte netwerkwerker. Dromer… nee: een puzzelaar!

Een spel waarmee de kinderen inzicht krijgen in hun talenten en die van hun klasgenoten. Vervolgens maken we een koppeling naar beroepen die daarbij passen. Met als hoger doel een gemeenschappelijke taal om talenten te benoemen in KO-PO-VO.

Vanuit iedere organisatie KO, PO en VO is er een collega betrokken bij deze ontwikkeling. De 250 spellen zijn uitgedeeld en op Wordenwatjewil is een vragenlijst voor kinderen te vinden om zo er achter te komen wat zij zelf zijn.

 

Mini maatwerk
Op Candea College worden vanaf november negen maanden lang elke dag mini maatwerklessen aangeboden voor leerlingen uit groep 7 en groep 8. Te denken valt aan lessen Latijn, Duits, Art en Robotica. Dit aanbod zou gecombineerd kunnen worden met het volgende punt ‘PO-lessen op VO-school voor PO-klassen’

 

 

 

PO-lessen op VO-scholen voor PO-klassen

Leerlingen uit het PO ervaren veel door ‘gewoon’ op een VO-school aanwezig te zijn. Vandaar dit aanbod: maak gebruik van een klaslokaal op het voortgezet onderwijs waarin de leerkracht PO lessen geeft die normaal op de basisschool zouden worden gegeven. Pauzes worden gehouden in de aula tussen de VO-leerlingen en ook het inbouwen van lokaalwisselingen is mogelijk. Op de foto een voorbeeld van een groep leerlingen van het ‘Leerlab’ van basisschool de Lindenhage die mocht experimenteren met bakken en kokkerellen in de kookruimte van het voortgezet onderwijs.
Binnen het Lindenhage Leerlab gaan leerlingen aan de slag met uitdagende en creatieve opdrachten, waarbij zij worden gestimuleerd hun creatieve denkvermogen aan te spreken en verschillende leerstrategieën in te zetten. De leerlingen genoten met volle teugen van een leerzame en gezellige ochtend. De baksels na afloop waren om te smullen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opstaptraining

Opstaptrainingen op Candea zijn bedoeld voor leerlingen die het ‘best eng’ vinden om naar het voortgezet onderwijs en zo een grote school te gaan. Het is de bedoeling dat deze trainingen geïntegreerd worden in het aanbod van minimaatwerk.

Schilderspoort/Symbion
‘In het Liemers Lijstje staat de volgende belofte: “We zien wie je bent en je merkt dat we in je geloven”. Vanuit die gedachte zijn de ‘Masterclasses Schilderspoort /Symbion’ ontstaan. In de tweede helft vh schooljaar zullen 17 eindgroepers van de Schilderspoort (SBAO te Zevenaar) in totaal 5 dagdelen deelnemen aan (praktijk)lessen op Symbion (school voor praktijkonderwijs te Didam). Doel hiervan is:
 • om in een vroeg stadium leerlingen kennis te laten maken met deze vorm van onderwijs,
 • kennis op te doen van/ en werken aan de competenties die in het praktijkonderwijs van belang zijn,
 • kennis te delen over beide vormen van onderwijs tussen professionals,
 • leerlingen kennis te laten maken met een voortgezet onderwijs school,
 • we zien wie je bent, en wat je kunt. Wij geloven in je!

BoVo on toer

BoVo on toer gaat over scholing van collegae op alle niveaus. Zo wordt gewerkt aan een scholing voor directeuren, coördinatoren of locatieleiders in het kader van innovatief gedrag onder leiding van Prof. Dr. Marjan Vermeulen, een scholing voor leerkrachten in het primair onderwijs over de leskisten die gerealiseerd zijn ten behoeve van Sterk Techniek Onderwijs en een scholing voor leerkrachten in het primair- en voortgezet onderwijs rond Taal Ontwikkeling Stoornissen (TOS).

Rots & water training

Rots & water trainingen zijn trainingen voor leerlingen met stoornissen in het autistisch spectrum dan wel angststoornissen. De trainingen worden gegeven op het Candea College door speciaal opgeleide collega’s uit het Po en Vo en hebben als doel om voor en met leerlingen met een specifieke pedagogische behoefte een soepele overgang te realiseren.

Gastlessenseries KO-PO-VO

Vanuit de kinderopvang wordt er door de Bolle Buikencoach van Zonnekinderen ieder jaar een gastles verzorgd aan de leerlingen Zorg en Welzijn.

Op jullie verzoek kunnen VO-docenten gastlessen verzorgen op de IKC’s; voor het onderwijs en voor de kinderopvang. Vraag dus gerust een les aan!

 

 

Leerlingenraad

De afgelopen 2 schooljaren zijn er meerdere keren per jaar leerlingen van groep 8 en van de 1e en 2e klas van het VO bij elkaar gekomen om na te denken over hoe de overstap naar het VO nóg beter kan. Ook dit schooljaar zal er een bijeenkomst georganiseerd worden. Hiervoor volgt ter zijnde tijd nog verdere informatie.

MIK-klas

Dit is geen nieuw initiatief, maar vanuit de samenwerking tussen kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs hoort deze wel in dit rijtje thuis. De MIK-klas wordt gecontinueerd voor HB-leerlingen en geregisseerd vanuit het Samenwerkingsverband.

 

 

 

 

Sterk Techn(olog)isch Onderwijs

REGIO ALS KLASLOKAAL

Het onderwijs in de Liemers richt zich de komende jaren op ‘de regio als klaslokaal’. Externen partijen zoals de bibliotheek, Liemers Museum, Lab 12, Aliander zijn of worden benaderd om ook materiaal binnen deze thema’s te ontwikkelen. De komende drie jaar zullen er in de Liemers iedere jaar 4 thema’s centraal worden gesteld waarvoor door het ontwikkelteam van Sterk Techn(olog)isch Onderwijs materiaal wordt ontwikkeld. In dit ontwikkelteam is Innerwaard, LiemersNovum (waaronder Technoplaza), Candea College, Liemers College en Zonnekinderen vertegenwoordigd. Uiteindelijk zullen de thema’s schoolbreed gevuld worden door middel van intern en extern materiaal. Voor aankomend schooljaar ligt de nadruk in eerste instantie op groep 1/2 en groep 7/8 en de onderbouw in het VO. De IKC’s en scholen worden nadrukkelijk verleid om hieraan deel te nemen.

Samen met Zonnekinderen, Innerwaard scholen, LiemersNovum, Candea College en Liemers College gaan we werken aan vier bouwstenen, te weten:

 • Natuurkundige techniek (productgerichte didactiek
 • Kunst&techniek (creatieve procesgerichte didactiek)
 • Multimedia
 • Bedrijven

Om een activiteitenaanbod neer te zetten dat betekenisvol is en goed aansluit bij de huidige manier van werken, kiezen we ervoor om te gaan werken met thema’s.

 

Deze thema’s worden over alle bouwstenen uitgerold met als doel om na drie jaar 12 thema’s uitgewerkt te hebben.

We starten in schooljaar 2021/2022 met deze vier thema’s:

Meer informatie hierover is hier te vinden.

 

 

 

Leskisten

Er worden vanuit verschillende samenwerkingen binnen Sterk Techn(olog)isch Onderwijs,

leskisten ontwikkeld die vanaf schooljaar 2021-2022 uitgeleend kunnen worden aan de IKC’s. Deze kisten zullen worden bijgehouden en uitgeleend door de technische onderwijsassistenten van het Candea College.

Op dit moment zijn er leskisten ontwikkeld rondom meerdere thema’s:

 • Uriah – jagers en boeren – onder andere houtbewerkingen
 • Apollo – Romeinen – onder andere werken met green screens
 • Roxy – machines – autootje laten rijden met een motortje.
 • CSI-leskist – vingerafdrukken
 • Uitvindingen – Hunnebedden en wat kunnen we leren van dieren
 • Worden wat je wil! – prentenboek met opdrachten

Andere leskisten en digitale escaperoutes binnen deze vier thema’s worden ontwikkeld om zo onze krachten te bundelen.